Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczejZgodnie z ustawą o Zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osobyfizyczne, oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z działalności...

Płatnicy powinni zweryfikować posiadane certyfikaty rezydencjiCertyfikatem rezydencji w myśl przepisów ustaw o podatkach dochodowychjest zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowychwydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa...

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2023 r., sygn. akt I FSK 305/19: w jednym z ostatnichwyroków NSA orzekł pozytywnie w rozpatrywanej sprawie, która dotyczyła spółki chcącej skorygować podstawęopodatkowania oraz podatek należny po upływie 2 lat od...

Kolejna niesprawiedliwość dla pracodawcówZwolnieni z pracy pracownicy, podlegający szczególnej ochronie, uzyskalibardzo silne narzędzie chroniące ich interesy w postaci zobowiązaniapracodawcy przez sąd do zatrudniania ich do czasu prawomocnegozakończenia postępowania....

1) Rynek usług audytorskich – trzęsienieDeloitte to jedna z czterech największych na świecie oraz w Polsce firm audytorskich (i doradczych). W ostatnim tygodniu otrzymała od PolskiejAgencji Nadzoru Audytowego zakaz świadczenia usług w Polsce – powodem było uwikłanie w...

PORADY I INNEInformowanie US o płatnościach na rachunki spoza białej listyRozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarzeRzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, 1 lipca zostaje zniesiony w Polsce stanzagrożenia...