Terminale płatnicze – połączenie z kasą online od 2025 r.
Przedsiębiorca od 1.01.2022 r. obowiązany jest zapewnić możliwość
dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność
gospodarcza jest faktycznie wykonywana (np. w lokalu, siedzibie
itp.). Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania
płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję
sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line, od 2025 r. będzie musiał
zapewnić współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym
zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących. Jeżeli
nie dopełni tego obowiązku, nałożona zostanie na niego sankcja w
wysokości 5000 zł. Co istotne, zakup terminala umożliwia
skorzystanie z ulgi – w uproszczeniu polega ona na odliczeniu od
podstawy opodatkowania 2500 zł lub 1000 zł (zależnie od tego, czy
podatnik jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży
z zastosowaniem kas rejestrujących, czy nie).
Inwigilacja wg organów podatkowych
Organy skarbowe dostają coraz więcej narzędzi z pogranicza
inwigilacji. Pozwala im to dokładniej prześwietlać działalność
podatników. Niebezpieczny jest jeden z przepisów ustawy o KAS,
który zezwala na żądanie danych o podatnikach od podmiotów
gospodarczych, np. administratorów portali internetowych. Z uwagi
na fakt, że orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tej kwestii
rozbieżne, eksperci radzą, by działania skarbówki skarżyć do sądów.
Przypomnijmy, że od 01.07.2022. urząd skarbowy ma możliwość
sprawdzenia każdego konta, nawet bez uzasadnionego podejrzenia
(art. 48 ustawy o KAS). Banki poproszone przez US, mają obowiązek
podać żądane informacje bez względu na tajemnicę bankową, a w
efekcie analizy zapisów (np. błędnej, czego przypadki już
odnotowano) doprowadzić (za pośrednictwem Szefa KAS) do zablokowania rachunku.