Możliwość skorzystania ze zwolnienia jest obwarowana pewnymi przesłankami. Koniecznym dla skorzystania ze zwolnienia warunkiem jest, aby kupującym była osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach – tj. kupujący (osoba fizyczna) nie może być w dniu sprzedaży ani przed tym dniem właścicielem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, osobą mającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego czy też domu jednorodzinnego. Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udziały w takich prawach (prawo własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), ale udział ten nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia. W takim przypadku kupujący, mimo że posiadali prawo własności, będą mogły skorzystać z nowego zwolnienia.
ZUS – WARIACJE Rozliczenie roczne składki zdrowotnej za nami, tymczasem ZUS, po dokonaniu zwrotów nadpłat podatnikom, wzywa ich teraz do wyjaśnień – jak bowiem widzi, inna była podstawa do obliczenia składki zdrowotnej, a inna obliczenia do podatku dochodowego. ZUS tego nie rozumie, dlatego wzywa, a księgowi muszą tłumaczyć, że wynika to wprost… z obowiązujących przepisów. W najbliższych tygodniach można się spodziewać intensyfikacji w zakresie kontaktów podejmowanych z ZUS.