Zwolnienie z PCC przy zakupie mieszkania
Możliwość skorzystania ze zwolnienia jest obwarowana pewnymi
przesłankami. Koniecznym dla skorzystania ze zwolnienia warunkiem jest,
aby kupującym była osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu
sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział
w tych prawach – tj. kupujący (osoba fizyczna) nie może być w dniu
sprzedaży ani przed tym dniem właścicielem lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość, właścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, osobą mającą spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego czy też domu jednorodzinnego.
Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają
lub przed tym dniem posiadały udziały w takich prawach (prawo własności
lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego), ale udział ten nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w
drodze dziedziczenia. W takim przypadku kupujący, mimo że posiadali
prawo własności, będą mogły skorzystać z nowego zwolnienia.
ZUS – WARIACJE
Rozliczenie roczne składki zdrowotnej za nami, tymczasem ZUS, po
dokonaniu zwrotów nadpłat podatnikom, wzywa ich teraz do wyjaśnień –
jak bowiem widzi, inna była podstawa do obliczenia składki zdrowotnej, a
inna obliczenia do podatku dochodowego. ZUS tego nie rozumie, dlatego
wzywa, a księgowi muszą tłumaczyć, że wynika to wprost… z
obowiązujących przepisów. W najbliższych tygodniach można się
spodziewać intensyfikacji w zakresie kontaktów podejmowanych z ZUS.