1) Polski Ład i zdecydowane niezdecydowanie ustawodawcy: limity płatności gotówkowych.
Od 1.01.2024 r. miały zacząć obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych między firmami. Planowano zmniejszenie limitu płatności gotówkowych dla jednolitych gospodarczo transakcji z obecnie obowiązujących 15 000 zł do 8 000 zł. Ograniczenia miały zostać wprowadzone również w relacji B2C (przy płatności od osoby fizycznej do firmy za towary lub usługi limit miał wynosić 20 000 zł). Sankcją dla przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie tego limitu miało być (w myśl planowanych zmian w ustawach o podatkach dochodowych) rozpoznanie przychodu podatkowego w kwocie płatności gotówkowej przekraczającej ww. Początkowo ustawodawca chciał wprowadzić zmiany już od 1.01.2022 r., a następnie od 1.01.2023 r. Ostatecznie zdecydował się jednak uchylić przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. W dniu 19.07.2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16.06.2023 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o PIT…, która uchyla przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, dotyczące ograniczeń płatności w gotówce. Tym samym ww. limity (bądź ich zmniejszenia) nie zostaną wprowadzone do porządku prawno-podatkowego od 2024 r.


2) Amortyzacja mieszkań – można czy nie można?
Odpowiedź brzmi – tak i nie. Organy podatkowe stosują wykładnię literalną w tym zakresie i stwierdzają, że amortyzacja lokali mieszkalnych nabytych do końca 2021 może mieć miejsce maksymalnie do końca 2022 r. Tymczasem Łódzki WSA w wyroku z 27.06.2023 r. (sygn. akt. I SA/Łd 258/23) wskazał, że podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od nieruchomości mieszkalnych również w kolejnych okresach, aż do ich pełnego zamortyzowania. Ograniczenia w tym zakresie są niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku. WSA (w kontrze do dotychczasowego orzecznictwa niesprzyjającego podatnikom) uznał, iż wobec oczywistej niezgodności przepisów ograniczających amortyzację nieruchomości z zasadą ochrony praw nabytych, jest uzasadnione dokonanie rozproszonej kontroli konstytucyjnej i uchylenie interpretacji indywidualnej. Wyrok jest nieprawomocny. Warto, jednakże wskazać, iż mamy dzięki niemu rozbieżną linię orzeczniczą sądów, a nie jednoznacznie negatywną (jak miało to miejsce dotychczas). Co prawda istnieją sposoby na ominięcie ww. przepisów, ale są one związane z dodatkowymi obowiązkami i kosztami po stronię przedsiębiorców, ale zmiana linii orzeczniczej w przyszłości mogłaby dać podatnikom nieco oddechu.