Opodatkowanie kar umownych na CIT estońskim
Jedną z podstaw opodatkowania CIT estońskim są wydatki niezwiązane z działalnością
gospodarczą. W praktyce ciężko jest określić, jakie wydatki należy zaliczyć do tej kategorii. Jedną
z takich wątpliwości chciał rozwiać podatnik opodatkowany estońskim CIT, a ponoszący wydatki
na kary umowne względem kontrahenta, w związku z czym wystąpił o wydanie indywidualnej
interpretacji podatkowej*. Spółka powzięła wątpliwości, czy zapłacone kary umowne nie
spowodują powstania obowiązku podatkowego od wydatków niezwiązanych z działalnością
gospodarczą. Organ podkreślił, że wydatków takich nie można uznać za wydatki niezwiązane z
działalnością gospodarczą, są one bowiem ponoszone w toku działalności oraz wykazują z nią
ścisły związek. Skoro spółka w elastyczny sposób reaguje na realia rynkowe, czym realizuje
zarobkowy charakter działalności, a jej działania są uzasadnione ekonomicznie i racjonalne
gospodarczo to brak podstaw, by uznać poniesione wydatki za niezwiązane z działalnością, co w
konsekwencji spowodowałoby ich opodatkowanie estońskim CIT. Wydana interpretacja prezentuje
istotne dla wielu podatników stanowisko organów podatkowych. Czas pokaże, czy taka linia
interpretacji przyjmie się wśród organów podatkowych. *(Interpretacja indywidualna DKIS z 26
lipca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.257.2023.1.END)