Jedną z podstaw opodatkowania CIT estońskim są wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. W praktyce ciężko jest określić, jakie wydatki należy zaliczyć do tej kategorii. Jedną z takich wątpliwości chciał rozwiać podatnik opodatkowany estońskim CIT, a ponoszący wydatki na kary umowne względem kontrahenta, w związku z czym wystąpił o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej*. Spółka powzięła wątpliwości, czy zapłacone kary umowne nie spowodują powstania obowiązku podatkowego od wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Organ podkreślił, że wydatków takich nie można uznać za wydatki niezwiązane z
działalnością gospodarczą, są one bowiem ponoszone w toku działalności oraz wykazują z nią ścisły związek. Skoro spółka w elastyczny sposób reaguje na realia rynkowe, czym realizuje zarobkowy charakter działalności, a jej działania są uzasadnione ekonomicznie i racjonalne gospodarczo to brak podstaw, by uznać poniesione wydatki za niezwiązane z działalnością, co w konsekwencji spowodowałoby ich opodatkowanie estońskim CIT. Wydana interpretacja prezentuje istotne dla wielu podatników stanowisko organów podatkowych. Czas pokaże, czy taka linia interpretacji przyjmie się wśród organów podatkowych. *(Interpretacja indywidualna DKIS z 26 lipca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.257.2023.1.END)