Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2023 r., sygn. akt I FSK 305/19: w jednym z ostatnich
wyroków NSA orzekł pozytywnie w rozpatrywanej sprawie, która dotyczyła spółki chcącej skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny po upływie 2 lat od daty wystawienia faktury. Spółka powołała się na niezgodność art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług z unijną dyrektywą VAT. W związku z tym chciała bezpośrednio zastosować przepisy unijne. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką, i co za tym idzie, odmówił jej prawa do zastosowania ulgi w zakresie podatku VAT do niespłaconych należności, od daty których minęło już dwa lata. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał stanowisko organu podatkowego powołując się na ugruntowaną na tamten czas linię orzeczniczą, zgodnie z którą przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług nie naruszają przepisów unijnych, w związku z czym podatnicy powinni się do nich stosować. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił powyższy wyrok WSA. Odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który zakwestionował zgodność z dyrektywą unijną w zakresie VAT polskiego warunku mówiącego, że wierzyciel nie ma prawa do stosowania ulgi, jeśli na dzień poprzedzający złożenie przez niego korekty deklaracji dłużnik znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji. Chociaż Trybunał nie odniósł się do warunku stanowiącego o czasie, w jakim korekta może być dokonana przez wierzyciela, to NSA stwierdził, że również ten przepis mówiący o dwuletnim okresie powinien być w badanej sprawie pominięty, w związku z czym spółka mogła zgodnie z unijnymi przepisami skorygować podstawę opodatkowania i podatek VAT należny. Jest to ważny wyrok dla podatników, potwierdzający wyrażane od jakiegoś czasu stanowisko sądów administracyjnych.