CENNIK / Pełna księgowość

OFERTA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I KADROWYCH
BIURA RACHUNKOWEGO ERGOTAX SP. Z O.O.: PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

CENNIK DLA CIEBIE
(PLN/MC NETTO)*

Ilość dokumentów księgowych w miesiącu Pakiet “Twój Księgowy Dopłata za każdy dok. powyżej limitu (nie więcej niż 10 dok.) – PLN/SZT.
≤10 (okres rozruchowy dla nowych Firm, nie dłużej niż 3 miesiące) 450.00 4,90
≤10 550.00 4,90
11-30 700.00 4,90
31-50 1,200.00 4,90
51-100 1,800.00 4,90
101-150 2,200.00 4,90
151-200 2,500.00 4,90
201-250 2,800.00 4,90
251-300 3,100.00 4,90
301-350 3,400.00 4,90
>350 wycena indywidualna

1. Co miesiąc wyślemy do Ciebie kuriera, który odbierze dokumenty księgowe (każda przesyłka jest objęta ubezpieczeniem na sumę 25.000 zł).

2. Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego zawsze odpowiada średniej stawce za usługi księgowe z ostatnich 3 miesięcy. Nie musisz się zatem martwić o koszty za przygotowanie sprawozdania.

3. Pamiętaj: wymienione wyżej ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych czy notarialnych Twojej firmy. Ale będziemy Ci przypominać o konieczności ich terminowego regulowania.

4. Nie stosujemy żadnych gwiazdek ani ukrytych kosztów. Wiesz, za co i kiedy płacisz.

5. W pakiecie rozliczamy 2 rachunki bankowe niezależnie od waluty, która przypisana jest do konta. Każdy kolejny rachunek bankowy jest płatny 50 zł/szt./msc.

PAKIET „TWÓJ KSIĘGOWY”

TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 1. Modyfikacja zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w celu optymalizacji ewidencji ze względu na specyfikę prowadzonej działalności.
 2. Prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z uwzględnieniem polityki rachunkowości.
 3. Nadzór nad poprawnością formalną dokumentów księgowych.
 4. Prowadzenie (na podstawie dowodów księgowych) ksiąg rachunkowych, z uwzględnieniem zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia nisko-cennego.
 6. Prowadzenie rozrachunków.
 7. Pomoc merytoryczna w zakresie metodologii przy okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 8. Comiesięczne sporządzanie (po zamknięciu miesiąca) raportu z wyniku finansowego z  wyliczeniem rentowności sprzedaży na kilku poziomach rachunku zysków i strat wraz z syntetycznym omówieniem.
 9. Dostęp do systemu finansowo księgowego online.

 

TWOJE PODATKI

 1. Prowadzenie ksiąg zgodnie z przepisami podatkowymi.
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku VAT, ustalenie wysokości zobowiązań lub należności z tytułu podatku VAT.
 3. Sporządzanie i wysyłanie okresowych deklaracji VAT.
 4. Ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT.
 5. Sporządzenie i wysłanie drogą elektroniczną rocznej deklaracji CIT.
 6. Comiesięczne przekazanie drogą mailową zestawienia wymaganych do zapłaty zaliczek na podatek PIT i CIT oraz w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne.
 7. Wskazanie (w ramach raportu z wyniku finansowego) wyniku podatkowego w ujęciu miesięcznym i narastającym wraz z syntetycznym omówieniem.
 8. Reprezentowanie przed jednostkami i instytucjami państwowymi (US, ZUS).

 

TWOJE POZOSTAŁE OBSZARY FINANSOWO-KSIĘGOWE

 1. Archiwizacja dokumentów księgowych i kadrowo-płacowych.
 2. Przetwarzanie poufnych danych Klienta z uwzględnieniem przepisów związanych z RODO.
 3. Możliwość udzielenia wsparcia merytorycznego (za dodatkową opłatą) w przygotowaniu wniosków o kredyt inwestycyjny bądź obrotowy w zakresie finansowo-rachunkowym.

 

PAKIET „TWÓJ GŁÓWNY KSIĘGOWY”

Nasze biuro rachunkowe od samego początku świadczy usługi nie tylko w zakresie księgowości oraz kadr i płac, ale również w zakresie kontrolingu finansowego. Już nasze podstawowy pakiet księgowy zawiera w cenie niezbędne narzędzia kontrolingowe – taka polityka działania była fundamentem utworzenia naszego biura. Dla nas rachunkowość finansowa to dopiero początek – tu bowiem powstają dane, które po odpowiednim przetworzeniu z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości zarządczej dają informację do podejmowania decyzji istotnych dla biznesu. Mamy bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów kontrolingowych (w tym procedur budżetowania), w tym w podmiotach, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłych rewidentów. Ponadto w kontrolingu finansowym bardzo ważna jest umiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Nasz główny księgowy oraz nasza specjalistka ds. kontrolingu nie tylko posiadają biegłą ich znajomość, ale również programują w języku VBA, co pozwala na tworzenie zaawansowanych narzędzi do zarządzania finansami. Dzięki kompleksowemu zespołowi, żadnego z procesów nie outsourcujemy do podmiotów trzecich.

Pakiet „Twój Główny Księgowy” jest pakietem „szytym na miarę” i może obejmować między innymi:

 1. rozliczenie wyniku finansowego wraz z analizą wskaźnikową dla poszczególnych centrów przychodów i kosztów (PiK),
 2. rozbudowaną analizę wskaźnikową badającą efektywność przychodową i kosztową w porównaniu do r/r, m/m,
 3. osiąganą przez Twoją firmę dźwignię operacyjną, finansową i łączną,
 4. tygodniowy raport płynności finansowej wraz z wyliczeniem cyklu konwersji gotówki,
 5. budżetowanie,
 6. pakiet godzin dyspozycyjności pracownika,
 7. comiesięczne spotkanie z naszym księgowym w celu omówienia istotnych spraw księgowych i podatkowych związanych z prowadzoną działalnością,
 8. wiele innych, w zależności od preferencji klienta; zakres usługi ustalany indywidualnie podczas co najmniej jednego spotkania z Klientem.

 

Ponadto świadczymy również usługi związane z przygotowywaniem części finansowych do biznesplanów, wniosków kredytowych i wniosków o dotacje unijne. Sporządziliśmy już ponad 150 analiz finansowo-ekonomicznych do projektów unijnych, kilkanaście wniosków kredytowych na sumę ponad 40 mln zł, a także kilkadziesiąt analiz finansowych do biznesplanów (wraz z ocenami ryzyka czy wrażliwości) dla podmiotów z branż budowlanej, hotelarskiej, gastronomicznej, logistycznej, deweloperskiej i innych.

 

Lp. Pozycja Cena
A Rachunkowość finansowa
1 RZiS, bilans, RPP wg wzoru obowiązującego w UoR wg stanu z ostatniego miesiąca na podstawie otrzymanej dokumentacji w ramach abonamentu
2 W pozostałych niż powyższe przypadkach (nie dot. sprawozdania rocznego)
a RZiS 200 zł
b Bilans 200 zł
c RPP 200 zł
d Wiekowanie należności i zobowiązań 150 zł
e Inne stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
3 Potwierdzanie sald z odbiorcami i dostawcami (bez wysyłki pocztą tradycyjną) stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
4 Opracowanie polityki rachunkowości od 800 zł
5 Opracowanie zakładowego planu kont od 400 zł
6 Przygotowanie zatwierdzonych sprawozdań do KRS w formie .pdf stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
B Płatności
1 Zarządzanie płatnościami – paczkowanie przelewów stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
2 Sporządzanie wezwań do zapłaty
3 Sporządzanie not odsetkowych i obciążeniowych
4 Obsługa rachunków technicznych split-payment
a do 50 dowodów księgowych miesięcznie 30 zł/mc/szt. netto
b od 51 do 100 dowodów księgowych miesięcznie 35 zł/mc/szt. netto
c od 101 dowodów księgowych miesięcznie 45 zł/mc/szt. netto
5 Obsługa każdego kolejnego rachunku bankowego powyżej 4 szt. 50 zł/mc/szt. netto
C Deklaracje
1 Deklaracje miesięczne VAT, JPK-VAT, deklaracje roczne CIT/PIT (dot. działalności) w ramach abonamentu
2 Przygotowanie każdej z deklaracji rejestrowych: VAT-R (bez wysyłki), NIP-8, NIP-2 150 zł
3 IFT-1R (dot. pracowników, którzy w Polsce mają ograniczony obowiązek podatkowy), IFT-2R, IFT-3R stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
4 PIT-8AR (deklaracja roczna dot. zryczałtowanego podatku dochodowego; ilość rozliczanych osób nie ma wpływu na cenę – stawka ryczałtowa) 400 zł
5 Rozliczenie PIT-u rocznego – kraj od 50zł + 5 zł/dok.
6 Rozliczenie PIT-u rocznego – zagranica od 150 zł + 5 zł/dok.
7 PCC i inne 100zł/zdarzenie
8 Dokumentacja podatkowa przy cenach transferowych od 1900 zł
9 Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 50 zł/szt.
10 Miesięczna deklaracja PFRON 25 zł/os.
11 Pozostałe deklaracje, w tym m.in. GUS stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
12 Inne struktury JPK (na żądanie urzędu skarbowego) 200 zł
13 Korekta deklaracji wynikająca z opóźnień w dostarczeniu dokumentów lub z innych przyczyn niezależnych od Ergotax 50 zł
14 Dodatkowe wyjaśnienia i zestawienia dla organu podatkowego związane z pkt. 13 stawka godzinowa * ilości godzin
D Części finansowe biznesplanów i wniosków o kredyty inwestycyjne
1 KPiR od 1000zł
2 Pełna księgowość od 1800zł
3 Zamiennie w przypadku niewielkiego zakresu prac stawka godzinowa * ilości godzin
E Części finansowe wniosków o dotacje unijne
1 KPiR od 1100 zł
2 Pełna księgowość od 2000 zł
3 JST, inne instytucje od 2100 zł
4 Zamiennie w przypadku niewielkiego zakresu prac stawka godzinowa * ilości godzin
F Dojazdy
1 Koszty dojazdów (samochód osobowy) 0,8358 zł/km
2 Koszty dojazdów (inne środki lokomocji niż w pkt 1) wg kosztów poniesonych
3 Koszty czasu pracy pracownika podczas dojazdów stawka godzinowa * ilości godzin
G Przesyłki pocztowe, kurierskie
1 List polecony za pobraniem 15 zł
2 Zamówienie kuriera (za każde zamówienie powyżej 1 razu w miesiącu) 25 zł
H Stawki godzinowe pracowników
1 Główny księgowy 250 zł
2 Specjalista IT 250 zł
3 Lider zespołu 180 zł
4 Samodzielny księgowy, spec. ds. kadr i płac 150 zł
5 Księgowy 120 zł
6 Młodszy księgowy / referent 100 zł

ErgoTax Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33D Długołęka
55-095 Mirków

Tel/Fax: 71 33 75 085
E-mail: info@ergotax.pl
NIP: 8961547198
KRS 0000596794