CENNIK / Pełna księgowość

OFERTA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I KADROWYCH
BIURA RACHUNKOWEGO ERGOTAX SP. Z O.O.: PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

CENNIK DLA CIEBIE

1. Stawiamy na automatyzację tam, gdzie przyniesie to Twojej firmie oszczędności. Poza powyższym cennikiem, za dokumenty sprzedażowe automatycznie importowane do naszego systemu finansowo-księgowego zapłacisz jedynie 2,99 zł/szt. To proste – im większa automatyzacja, tym niższa cena.

2. Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego zawsze odpowiada 1 stawce miesięcznej dla pakietu “Twój Księgowy”, nawet jeśli zdecydowałeś się na pakiet wyższy np. “Twój Główny Księgowy”. Nie musisz się zatem martwić o koszty za przygotowanie sprawozdania.

3. Pamiętaj: wymienione wyżej ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych, czy notarialnych Twojej firmy. Ale będziemy Ci przypominać o konieczności ich terminowego regulowania.

4. Nie stosujemy żadnych gwiazdek, ani ukrytych kosztów. Wiesz, za co i kiedy płacisz.

PAKIET „TWÓJ KSIĘGOWY”

 

TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

1. Poprowadzimy księgi Twojej firmy tak, jak wymaga tego Ustawa o Rachunkowości z uwzględnieniem polityki rachunkowości.

2. Będziemy nadzorować poprawność formalną dokumentów księgowych,

3. Będziemy prowadzić (na podstawie dowodów księgowych) księgi rachunkowe, ujmujące zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

4. Zajmiemy się ewidencją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia nisko-cennego.

5. Pomożemy w zakresie metodologii przy okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

6. Będziemy czuwać nad rozrachunkami Twojej firmy z dostawcami i odbiorcami: wystawimy potwierdzenie sald, a gdy zajdzie taka potrzeba również wezwania (w tym wezwania ostateczne) do zapłaty, czy noty odsetkowe.

7. Przeprowadzimy wycenę aktywów i pasywów Twojej firmy.

8. Zamkniemy rok obrotowy, sporządzimy bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, a także obligatoryjny/fakultatywny rachunek przepływów pieniężnych.

9. Przekażemy Ci również co miesiąc raport z wyniku finansowego, uzupełniony o wyliczenie rentowności sprzedaży na kilku poziomach rachunku zysków i strat wraz z syntetycznym omówieniem i wskazówkami. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania do raportu wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo, telefonicznie lub przez aplikację online.

10. Złożymy do właściwego rejestru sądowego sprawozdanie finansowe.

11. Zapewnimy bieżący wgląd do systemu finansowo księgowego online.

 

TWOJE PODATKI

1. Poprowadzimy księgi Twojej firmy zgodnie z przepisami podatkowymi.

2. Będziemy prowadzić ewidencję dla potrzeb rozliczania podatku VAT.

3. Ustalimy wysokość zobowiązań lub należności z tytułu podatku VAT.

4. Ustalimy wysokość należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT.

5. Sporządzimy i wyślemy za Ciebie drogą elektroniczną miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje (PIT, CIT, VAT) w terminach określonych odpowiednimi ustawami.

6. Przekażemy Ci drogą elektroniczną informacje o wymaganych zaliczkach na podatek PIT i CIT oraz w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne do zapłaty.

7. Przekażemy Ci również co miesiąc raport podatkowy, w którym wskażemy wynik podatkowy w ujęciu miesięcznym i narastającym wraz z syntetycznym omówieniem i wskazówkami. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania do raportu wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo, telefonicznie lub przez aplikację online.

8. Będziemy reprezentować Twoją firmę przed jednostkami i instytucjami państwowymi (US, ZUS).

9. Co miesiąc będziemy Cię informować o wszystkich istotnych dla zmianach przepisów w obszarze podatków i ZUS oraz o tym, jak wpłyną one na kondycję finansową Twojej firmy.

10. Przypomnimy Ci także o ważnych terminach płatności.

 

TWOJE POZOSTAŁE OBSZARY FINANSOWO-KSIĘGOWE

1. Sporządzimy sprawozdania dla potrzeb GUS.

2. Bezpiecznie przechowamy dokumenty nam powierzone, o ile umowa nie będzie stanowić inaczej.

3. Będziemy przetwarzać poufne dane Twojej firmy z uwzględnieniem przepisów związanych z GIODO.

4. Twoje dane online będą chronione z zachowaniem wysokich standardów informatycznych, o których więcej możesz się dowiedzieć na naszej stronie internetowej w zakładce…

5. Za dodatkową opłatą (wcześniej przez Ciebie wynegocjowaną) udzielimy pełnego wsparcia w przygotowaniu wniosków o kredyt inwestycyjny bądź obrotowy i sporządzimy niezbędne na etapie procedowania dokumenty finansowo księgowe.

PAKIET „TWÓJ GŁÓWNY KSIĘGOWY”

1. Otrzymasz wszystko to, co w pakiecie „Twój Księgowy”.

2. Ponadto:

 • Co miesiąc dostarczymy Kompleksowy Raport Finansowy z uwagami i rekomendacjami, który będzie zawierał:

  – rozliczenie poszczególnych centrów przychodów i kosztów (PiK),
  – rozbudowaną analizę wskaźnikową badającą efektywność przychodową i kosztową w porównaniu do r/r, m/m
  – zestawienie poniesionych koszów w układzie rodzajowym i/lub wg miejsc powstawania kosztów (w zależności od przyjętej polityki rachunkowości) i wskazanie kluczowych kosztów wpływających na rentowność Twojej firmy,- osiąganą przez Twoją firmę dźwignię operacyjną, finansową i łączną,
  – osiągany wynik bilansowy i wynik podatkowy ze wskazanie różnic,
  – Stworzymy zakładowy plan kont.
  – Opracujemy dla Twojej firmy odpowiednią politykę rachunkowości.

 • Raz na tydzień przygotujemy raport płynności finansowej Twojej firmy wraz z wyliczeniem cyklu konwersji gotówki, tak abyś mógł sprawniej zarządzać finansami Twojej firmy.
 • Będziemy czuwać nad podatkiem dochodowym Twojej firmy poprzez udzielanie rekomendacji w zakresie planowania wydatków inwestycyjnych czy zakupów bieżących.
 • Wszystkie przekazane Ci raporty omówi z Tobą nasz pracownik w uzgodnionym wcześniej z Tobą miejscu.
PAKIET „TWÓJ GŁÓWNY KSIĘGOWY + ANALITYK FINANSOWY”

1. Otrzymasz wszystko to, co w pakiecie „Twój Główny Księgowy”.

2. Ponadto:

 • Będziemy przygotowywać z Tobą budżety operacyjne przed rozpoczęciem roku obrotowego i w jego połowie (aktualizacja dla okresu VII – XII). W tym celu oddelegujemy do Twojej firmy naszego pracownika, lub zapewnimy odpowiednie warunki pracy w naszej siedzibie dla Twojego pracownika.- W Kompleksowym Raporcie Finansowym (miesięczny) otrzymasz dodatkowy moduł Rozliczenie Budżetu, dzięki czemu będziesz mógł na bieżąco kontrolować swój budżet.- Przygotujemy z Tobą budżet strategiczny dla Twojej firmy.- Raz na tydzień sporządzimy Raport Statystyczny sprzedaży z prognozą i porównaniem do analogicznych okresów roku ubiegłego, tak abyś na bieżąco zarządzał swoją sprzedażą.
 • W ramach otrzymanego pakietu 5 godzin miesięcznie będziesz mógł rozwijać dedykowane rozwiązania i narzędzia controllingowe dla swojej firmy.
 • Na wszystkie dodatkowe opracowania z naszego cennika (np. biznesplany dla nowych inwestycji, studia wykonalności, wnioski kredytowe) otrzymasz 50% rabat. Na niestandardowe zlecenia, które wyceniamy w roboczogodzinach, powyższy rabat również będzie obowiązywał.
 • Twój Główny księgowy raz w miesiącu zjawi się w Twojej firmie celem omówienia przygotowanych przez nas raportów i rekomendacji.

ErgoTax Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33D Długołęka
55-095 Mirków

Tel/Fax: 71 33 75 085
E-mail: info@ergotax.pl
NIP: 8961547198
KRS 0000596794