1. Obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej). Zmiana przewiduje obniżenie stawki podatkowej PIT z 17 do 12%. Obniżona stawka podatkowa dotyczyć będzie każdego podatnika na skali, bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców czy też równoczesnego pobierania emerytury – do dochodu 120 tys. zł rocznie (powyżej tej kwoty stawka podatku wynosi 32%). Z nowej, niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Zmiana ta ma rekompensować uchylaną tzw. ulgę dla klasy średniej (jeden z bubli prawnych nowego ładu).
  2. Zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców – samotni rodzice odzyskają preferencję podatkową, ale nie całą. Polski Ład wprowadził do ustawy PIT tzw. ulgę 1500 zł odliczaną od podatku, która zastąpiła dotychczasowe preferencyjne opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Przypomnijmy, że przed zmianami podatek rodzica obliczany był jako dwukrotność podatku liczonego od połowy jego dochodów. Podwyższenie od 2022 r. kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł skutkowałoby przy takim rozliczeni istotnymi ulgami podatkowymi dla samotnego rodzica, toteż ustawodawca zmienił przepisy w tym zakresie. Przy zarobkach do ok. 3,2 tys. zł miesięcznie (czyli dla najmniej zarabiających) zmiana była korzystna, jednak już powyżej tej kwoty podatnicy byli stratni.  Nowy Ład 2.0 zmierza do przywrócenia części wcześniejszej ulgi.  Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci będzie polegało na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu tej samotnej osoby (gdy przynajmniej jedno z dzieci, które są wychowywane przez tę osobę, ma orzeczoną niepełnosprawność), lub jako iloczyn 1,5 oraz wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci podzielonych przez 1,5 – w pozostałych przypadkach. Tym samym samotni rodzice zapłacą daninę w wysokości 1,5 raza podatku obliczanego od dochodów podzielonych przez 1,5. W praktyce samotni rodzice skorzystają tylko z 1,5 kwoty zmniejszającej podatek, czyli nie zapłacą podatku przy dochodach do 45 tys. zł (30 tys. zł kwota wolna rodzica i 15 tys. zł kwota wolna przysługująca za dziecko). Przykładowo osoba z dochodem 120 tys. zł wychowująca samotnie dziecko (bez orzeczenia o niepełnosprawności) zapłaci o niecałe 3 tys. zł więcej podatku, niż przed wejściem w życie nowego ładu 1.0 na początku 2022 r., ale za to mniej o ok. 300 zł niż w przypadku obecnej ulgi 1500 zł. Im wyższe dochody, tym różnica względem nowego ładu 1.0 jest bardziej zauważalna.
  3. Wyższy limit przy zarabiającym dziecku – dot. ulgi na dziecko: rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej także w przypadku pełnoletniego dziecka, które nie ukończyło 25. roku życia i nadal się uczy bądź studiuje. Jest jeszcze jeden warunek: takie dziecko nie możne osiągać własnych dochodów bądź przychodów powyżej limitu. Wynosi on obecnie 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. Zmiana zakłada, że limit ten zostanie zwiększony do dwunastokrotność kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu danego roku. Obecnie renta socjalna wynosi 1338,44 zł, co odpowiada limitowi dorabiania 16 061,28 zł.  Ten sam limit ma mieć zastosowanie w przypadku rozliczania się z pełnoletnim uczącym się dzieckiem przez samotnych rodziców.
  4. Nowa kwota zmniejszająca podatek: wraz z obniżeniem stawki do 12%, kwota zmniejszająca zamiast 5100 zł wyniesie 3600 zł.
  5. Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową: ryczałtowcy mogą przejść na zasady ogólne ze skutkiem od lipca. Muszą pamiętać, aby do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. Rozliczając rok 2022 złożą dwa PIT-y: PIT-28 i PIT-36 dla zasad ogólnych. W przypadku, gdy ryczałtowiec w 2023 r. złoży tylko PIT-36, oznaczać to będzie dla fiskusa, że w 2022 r. wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo będą mogli wybrać skalę tylko ze skutkiem na cały rok 2022. Czas na decyzję będą mieli w okresie od 1 stycznia do 2 maja 2023 r. Zamiast PIT-36L, złożą PIT-36. Powyższe może być związane z koniecznością prowadzenia dwóch ewidencji, np. dla ryczałtowca decydującego się na zasady ogólne będzie to ewidencja przychodów oraz KPiR.