Wynagrodzenie dla prokurenta, udziałowca i członka zarządu
Dochody prokurenta kwalifikuje się jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 PIT. Tak samo jak udziałowiec otrzymujący wynagrodzenie na podstawie art. 176 KSH, ale za w odróżnieniu od członka zarządu, prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Ponadto w trakcie trwania roku nie odprowadza on od uzyskanego dochodu zaliczek na PIT – podatek płaci dopiero na podstawie rozliczenia rocznego. Tym samym podmiot wypłacający wynagrodzenie prokurentowi nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Bez względu jednak na to, wynagrodzenie prokurenta stanowi koszt spółki. W praktyce warto, by prokurent (podobnie zresztą jak udziałowiec otrzymujący wynagrodzenie na podstawie art. 176 KSH) wyodrębnił sobie konto, na które w trakcie roku będzie przekazywał obliczone zaliczki, tak aby przy rozliczeniu rocznym kwota podatku do zapłaty nie zachwiała bieżącą płynnością. Zebraną kwotę można oczywiście w międzyczasie obracać by choć częściowo zminimalizować skutki inflacji. Innym sposobem jest dokonywanie wpłat tych zaliczek na swój mikrorachunek, jednak rozwiązanie to należałoby przedyskutować z właściwym US w celu uniknięcia późniejszych zwrotów wpłaconych zaliczek przez urząd.
Inflacja za 2023 r.


GUS opublikował komunikat o inflacji za rok 2023
– wyniosła ona 11,4%, a zatem wciąż jest bardzo wysoka. Porównanie inflacji między poszczególnymi miesiącami (rok do roku) wskazuje na wyhamowywanie tego zjawiska. Przykładowo ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,2% (przy sporo wyższym wzroście cen usług – o 9,7% względem wzrostu cen towarów – o 7,6%). W stosunku do porównania sierpniowego ceny towarów i usług obniżyły się o 0,4% (przy spadku cen towarów – o 0,5% i usług – o 0,2%). Jest zatem szansa, że w tym roku inflacja spadnie poniżej 10%.


Zbliża się ważny termin dla podatników PIT, chcących zmienić formę opodatkowania w 2024 roku
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zmienić formę opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu jej prowadzenia w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód w roku podatkowym. Zwykle będzie to do 20 lutego (przy pierwszych przychodzie osiągniętym w styczniu). Czasu na dokonanie wyboru formy opodatkowania pozostało zatem niewiele.