KPiR i ryczałt – czy trzeba prowadzić ewidencję wyposażenia, co z ewidencją środków trwałych i WNiP
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zawierało zmiany w stosunku do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r., które m.in. zniosły obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników. Natomiast zmiany nie obejmowały samego wzoru KPiR oraz nie dotyczyły innych obowiązków, takich jak prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP. To samo uproszczenie dotyczy ryczałtu. Co jednak istotne, na ryczałcie prowadzi się wykaz środków trwałych (zamiast ewidencji) – różnica polega jedynie na tym, że w wykazie brak jest informacji na temat wysokości odpisów amortyzacyjnych. Co istotne, przechodząc z KPiR na ryczałt (ale nie na odwrót) brak jest obowiązku zmiany ewidencji środków trwałych na wykaz środków trwałych. Ponadto, co może wydawać się nieintuicyjne ze względu na sposób obliczania podatku ryczałtowego (od przychodów), art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje, że podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Tym samem należy pamiętać, że choć ryczałt z zasady ma być prostszą formą ewidencji niż KPiR, związany jest z szeregiem obowiązków, o których należy pamiętać.