Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o Zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął dopiero w grudniu danego roku podatkowego).

Zgodnie z ustawą oświadczenie składa się z pośrednictwem CEIDG (na druku CEIDG-1). Powyższe dotyczy również nowych działalności gospodarczych. Jest to o tyle istotne, że przeoczenie terminu powoduje utratę prawa do opodatkowania ryczałtem i obligatoryjne przejście na zasady ogólne. Wartości niematerialne i prawne w firmie – czy mogą zostać wytworzone? Wartościami niematerialnymi i prawnymi nazywamy nabyte przez przedsiębiorstwo, możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów trwałych, niemające postaci fizycznej, nad którymi jednostka sprawuje kontrolę w celu wykorzystania ich w działalności operacyjnej. WNiP nie może jednak zostać wytworzone przez jednostkę (wyjątkiem jest tu zakończenie prac rozwojowych), a jedynie nabyte od innych podmiotów. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, który definiuje WNiP w sposób ścisły. Co ciekawe wartość zakupionej firmy można zaliczyć do WNiP – będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy cena nabycia takiej firmy (np. jej zorganizowanej części) będzie wyższa od sumy przyjętych wraz z nią sumy aktywów netto.