REGULAMIN REZERWACJI USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji usług świadczonych przez Usługodawcę oraz zawierania umów dotyczących tych usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 

Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Klientem może nastąpić w drodze korespondencji e-mail pod adresem: info@ergotax.pl lub listownie na adres korespondencyjny: ErgoTax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rysiej 1A, pokój 435, IV piętro, 53-656 Wrocław.

DEFINICJE 

 1. Cennik wykaz cen za Usługi, dostępny do wglądu w Serwisie,
 2. Klient – każda osoba dokonująca Rezerwacji,
 3. Konsument – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą,
 4. Konto – przypisane indywidualnie do każdego Klienta miejsce w Serwisie, w którym Klient wprowadza i zarządza swoimi danymi, a także dokonuje rezerwacji Usługi, za pomocą Kalendarza. Dostęp do Konta odbywa się poprzez logowanie za pomocą Loginu oraz hasła.
 5. Płatność – czynność polegająca na zapłacie za Usługi, w sposób określony w niniejszym Regulaminie,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji usług drogą elektroniczną,
 7. Rezerwacja – rezerwacja określonego terminu realizacji Usługi, dokonywana za pośrednictwem Serwisu,
 8. Kalendarz – program komputerowy, który służy do rezerwacji usługi przez Klienta Serwisu,
 9. Serwis – strona internetowa, znajdująca się pod adresem elektronicznym www Ergotax.pl 
 10. Umowa – umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną, polegających na prowadzeniu Konta w Serwisie,
 11. Usługi – odpłatę usługi doradztwa podatkowego świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta zgodnie z Cennikiem,
 12. Usługodawca – ErgoTax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z we Wrocławiu przy ul. Rysiej 1A, pokój 435, IV piętro, 53-656 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000596794, posiadająca NIP: 8961547198, REGON: 363532477, kapitał zakładowy 20.000,00 zł.

 • I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 1. Świadczenie Usług elektronicznych w Serwisie odbywa się z wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Klientów przez Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Klientów i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego. 
 3. Usługodawca udostępnia w Serwisie nieodpłatnie każdemu Klientowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 
 4. Klient może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Serwisu ani Usług. 

 • II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 
 1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Klienta spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: 
 2. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu, 
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera. 
 5. włączona obsługa Cookies, JavaScript.
 6. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. 
 7. Klient zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Wszelkie problemy techniczne powinny być zgłaszane do Usługodawcy. Klient powinien wcześniej upewnić się, że zaistniały problem nie wynika z niewłaściwego korzystania przez niego z Serwisu. 
 9. Usługodawca uprawniony jest do zamieszczenia w Serwisie odpłatnych reklam, ogłoszeń lub linków do innych stron internetowych.
 10. Korzystając z Serwisu Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
 11. powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu; 
 12. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów; 
 13. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Klientów. 

  • III. KONTO I INNE USŁUGI 
  1. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany w niniejszym ustępie lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza albo zaprzestania ich używania. 
  2. W celu założenia Konta i zawarcia Umowy, Klient dopełnia procedury rejestracji Konta. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Następnie Klient postępuje zgodnie z komunikatami Serwisu oraz treścią maila wysyłanego Klientowi w celu aktywacji Konta. 
  3. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o prowadzenie konta na czas nieokreślony.
  4. Klient nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o prowadzenie konta bez zgody Usługodawcy. 
  5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego podczas rejestracji. Klient zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości tych danych. W przypadku późniejszej ich zmiany, Klient powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta. 
  6. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie konta. Klient może wypowiedzieć Umowę usuwając Konto. 
  7. Konto może zostać usunięte przez Klienta w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres email, którym Klient posługiwał się w momencie rejestracji Konta). 
  8. Wypowiedzenie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym. 
  9. W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia Konta i/lub wypowiedzenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie informacje umieszczone w Serwisie przez Klienta zostaną usunięte, a Klient utraci do nich bezpowrotnie dostęp.

   

  • IV. REZERWACJE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
  1. Warunkiem dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, oraz dokonanie płatności za Usługi, zgodnie z Cennikiem. 
  2. Proces prawidłowego przebiegu dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu odbywa się w następujący sposób i w kolejności wskazanej poniżej: 
  3. Klient dokonuje wyboru dogodnego dla siebie terminu w Kalendarzu, a także wyboru rodzaju Usługi, 
  4. Klient dokonuje rezerwacji poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska lub nazwy, numeru telefonu i adresu email, 
  5. po podaniu wskazanych danych, Klient zostanie przekierowany na stronę płatności PayU, 
  6. przed ostatecznym dokonaniem zapłaty za zarezerwowaną Usługę Klient ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu ErgoTax Sp. z o.o., 
  7. po zapoznaniu się i po zaakceptowaniu Regulaminu ErgoTax Sp. z o.o. następuje przejście do dokonania Płatności, 
  8. opłacenie Rezerwacji jest warunkiem dokonania Rezerwacji,
  9. Dokonując Rezerwacji, Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy o realizację Usługi na warunkach wskazanych przez niego w Rezerwacji. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Rezerwacji, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Klienta w ustawieniach jego Konta. 
  10. Klienta dokonując Rezerwacji może zażądać wystawienia faktury VAT za Usługę.

   • V. WYKONANIE UMOWY
   1. W celu prawidłowego wykonania umowy o realizację Usługi, Klient zobowiązany jest przybyć do lokalu Usługodawcy w dniu i o godzinie wskazanej przez niego w Rezerwacji. 
   2. Umowa kończy się po czasie wskazanym w Rezerwacji, liczonym od godziny wskazanej przez Klienta w Rezerwacji. 

   • VI. CENY I PŁATNOŚĆ 
   1. Ceny podane na stronach w Serwisie są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. 
   2. Łączna cena obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Rezerwacji, zgodnie z Cennikiem. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Rezerwacji w momencie jego wysłania do Usługodawcy. 
   3. W ramach Serwisu sposób płatności za Rezerwację ograniczony jest do płatności elektronicznej wykonywanej z góry za pośrednictwem systemu płatności PayU, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

   • VII. ODOPOWIEDZIALNOŚĆ
   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych do Usługodawcy, w szczególności jeżeli do braku dostępu do Serwisu doszło na skutek: 
   2. problemów technicznych lub awarii systemu informatycznego,  
   3. wystąpieniu błędów lub zakłóceń, 
   4. Usługodawca ma prawo zblokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości w działaniu serwisu. Pkt. 1 stosuje się odpowiednio.
   5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.


   • VIII. REKLAMACJE 
   1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu oraz realizację Usług. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail info@ergotax.pl w temacie wiadomości wpisując słowo „Reklamacja” lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie. 
   2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Klient otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

   • IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
   1. Klientowi przysługuje prawo do odwołania odstąpienia od umowy świadczenia Usług, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (odwołaniu rezerwacji) w formie pisemnej i złożyć je w siedzibie Usługodawcy, albo elektronicznie, przesyłając je na adres Usługodawcy: info@ergotax.pl
   2. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, Usługowca zwróci Klientowi wpłaconą kwotę za wizytę w całości. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
   3. W przypadku odstąpienia od umowy (odwołania rezerwacji) w terminie krótszym niż 14 dni, ale dłuższym lub równym 6 dniom przed terminem rezerwacji, Usługodawca zwróci Klientowi nie będącym Konsumentem 50% wpłaconej kwoty.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy (odwołania rezerwacji) w terminie krótszym niż 6 dni, jak również w przypadku nie przyjścia na wizytę bez jej odwoływania, Usługodawca nie dokona zwrotu Klientowi niebędącym Konsumentem wpłaconej kwoty. Kwota ta stanowi opłatę za gotowość Usługodawcy do świadczenia usług w terminie wybranym przez Klienta nie będącego Konsumentem.
   5. W przypadku nie przyjścia na wizytę bez jej odwoływania, Usługodawca nie dokona zwrotu Klientowi będącym Konsumentem wpłaconej kwoty. Kwota ta stanowi opłatę za gotowość Usługodawcy do świadczenia usług w terminie wybranym przez Klienta będącego Konsumentem

   • X. DANE OSOBOWE 
   1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się pod tym linkiem: www.ergotax.pl/polityka-prywatnosci  

   • XI. ZMIANA REGULAMINU 
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
   2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni jego treść w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Klienta po dokonanych zmianach w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu. 
   3. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. 

   • XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
   1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy w formie pisemnej. 
   2. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   3. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj www.ergotax.pl/polityka-prywatnosci stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu. 
   4. Data wejścia w życie Regulaminu: 30.01.2022 r.

   Przekonaj się jak możemy zwiększyć twoją zyskowność

   BIURO RACHUNKOWE
   ERGOTAX SP. Z O.O.

   ul. Rysia 1A lok. 435, IV piętro
   53-656 Wrocław
   NIP: 8961547198;
   KRS: 0000596794;
   REGON: 363532477

   Oddział Oleśnica:

   ul. Wiejska 92A
   56-400 Oleśnica
   Tel: 71 307-36-68
   NIP: 8961547198
   REGON: 363532477

   ERGOTAX DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z O.O.

   ul. Rysia 1A lok. 431, IV piętro
   53-656 Wrocław
   NIP: 8943187743;
   KRS: 0000974345;
   REGON: 522136913

   ERGOTAX KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO BARTOSZ GEBEL

   ul. Rysia 1A lok. 431, IV piętro
   53-656 Wrocław
   NIP: 8942821592
   REGON:
   383540828