Na zgłoszenie płatności na rachunek spoza białej listy cały czas jest 14 dni
Od poniedziałku 16 maja stan epidemii został w Polsce zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Jednak ta zmiana nie wpływa na skrócenie terminów, o którym mowa w przepisach Ordynacji podatkowe, ustawie o CIT czy o PIT, które zostały wydłużone ustawą covidową. Podatnik może uwolnić się od ponoszenia solidarnej odpowiedzialności m.in., gdy zapłata należności przez podatnika została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście, a podatnik złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do właściwego dla siebie naczelnika US, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Taki sam termin zgłoszenia obowiązuje w przypadku obowiązku wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu bądź powiększenia przychodów na okoliczność transakcji dokonanych z naruszeniem obowiązku rozliczeń za pośrednictwem rachunku widniejącego na białej liście. Zgodnie jednak z art. 15zzn ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19…, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z Covid-19, termin na złożenie ww. zawiadomienia został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego termin na złożenie zawiadomienia, o których mowa w tych przepisach ustaw podatkowych, wynosić będzie 7 dni od dnia zlecenia przelewu.